• +66 42 511 410

สมัครใช้งานคลังข้อมูล


ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคคล

เพศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครใช้งาน

- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกช่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
- เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ท่านต้องรักษา Username และ Password ของท่านให้ปลอดภัยและไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
- ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น
- ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้รับคืนข้อมูลไปโดยเด็ดขาด
- ผู้ใดฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครขอใช้งานคลังข้อมูลนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

ข้าพเจ้าอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครใช้งานและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข